Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sportschool Cardio Fitness-Noord en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
1.2 Sportschool Cardio Fitness-Noord is een particulier bedrijf welke zich bezighoudt met het exploiteren van een sportschool.
1.3 Sportschool Cardio Fitness-Noord vestiging Haarlem is op officiële feestdagen geopend op de reguliere tijden (tenzij er een verbouwing plaatsvindt tijdens de feestdagen) , de vestiging Velserbroek is 24/7 geopend voor leden met een All-in abonnement.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap wordt online afgesloten door de aanvrager d.m.v. een online inschrijfformulier op de website in te vullen. Voor juni 2023 werd het lidmaatschap aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sportschool Cardio Fitness-Noord. De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 16 jaar. Tussen de 13 en 16 jaar er een handtekening nodig van een ouder. Onder de 18 jaar kan er alleen een Tiener of Kinderles abonnement worden afgesloten. Bij het afsluiten van een samen abonnement wordt het 24 uurs met livelessen abonnement aangepast naar een Tiener abonnement met groepslessen als het lid jonger dan 18 jaar is.
2.3 Sportschool Cardio Fitness-Noord behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.
2.4 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.
2.5 Ieder lid van Sportschool Cardio Fitness-Noord verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Sportschool Cardio Fitness-Noord binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
2.6 Bij het online inschrijven is er een bedenktijd van veertien dagen. Na het in gebruik nemen van het abonnement d.m.v. de QR-code te scannen in de sportschool vervalt de bedenktijd van 14 dagen.
2.7 Personal training wordt alleen gegeven door aangestelde personen door Cardio Fitness-Noord, het toch geven van personal training kan leiden tot €300,- boete en ontzegging tot de sportschool.
2.8 Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het 1- of 2-jarig abonnement afloopt tenzij het een upgrade betreft.
2.9 Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum in op de 1e dag van de aankomende maand. Vanaf dat moment start je nieuwe abonnementstermijn.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3, 12 of 24 maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.
3.2 Het abonnement start op de dag dat het lid zich inschrijft. De eventueel geldende gratis maand(en) wordt/ worden toegevoegd nadat het abonnement is afgelopen. Abonnementen die zijn afgesloten voor 1-1-2022 hebben alle gratis maand(en) al vooraf gekregen.
3.3 Opzeggen dient per mail te geschieden d.m.v. een mail te sturen naar cardiofitness-noord@hotmail.com. De opzegging is pas definitief wanneer het lid een mail heeft ontvangen met daarin de bevestiging van de opzegging. Opzeggen is mogelijk vanaf 3 maanden voor de einddatum van het contract. De opzegging kan niet in behandeling worden genomen als er een bedrag open staat. Opzeggen via een tussenpersoon is niet mogelijk, de opzegging wordt dan niet in behandeling genomen.
3.4 De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contractperiode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Sportschool Cardio Fitness-Noord en is voor het lid bindend. Aanvraag dient per mail ingediend te worden naar het e-mailadres: cardiofitness-noord@hotmail.com.
3.5 Bij een blessure/ ziekte korter dan 8 weken kan het abonnement niet gepauzeerd worden. In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per volledige kalendermaand en in de volgende gevallen:
1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
Tijdens de stilzetting is het lid betaling plichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven na afloop van het contract.
3. Als het abonnement nog niet is afgelopen maar er kan op grond van fysieke omstandigheden niet meer worden gesport en dit wordt ondersteunt door een medische verklaring dan zal het abonnement worden herberekend naar het tarief van het 3 maanden abonnement, over de startdatum tot de einddatum met het op dat moment geldende tarief voor dit abonnement.
3.6 Indien lid wilt opzeggen tijdens de sluiting van Cardio Fitness-Noord tijdens de periode van een pandemie/overmacht is lid betaling plichtig zoals bedoeld in lid 3.1.
3.7 Het abonnement kan alleen worden ontbonden met als reden “verhuizing” als de afstand na de verhuizing 30 kilometer of verder is vanaf beide vestigingen. De opzegging wordt in behandeling genomen door een kopie van de inschrijving van de toekomstige gemeente te mailen naar cardiofitness-noord@hotmail.com. Het abonnement zal worden herberekend naar het tarief van het 3 maanden abonnement, over de startdatum tot de einddatum met het op dat moment geldende tarief voor dit abonnement.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Sportschool Cardio Fitness-Noord staan vermeld op de website en kan ten alle tijden worden ingezien.
4.2 De laatste versie van de tarieven op de website zijn geldend.
4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.4 Eventuele prijsverhogingen worden door Sportschool Cardio Fitness-Noord 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
4.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
4.6 De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING
5.1 Indien het lid gebruik maakt van de door Sportschool Cardio Fitness-Noord, onder nader te bepalen condities die in het online inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Sportschool Cardio Fitness-Noord te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Sportschool Cardio Fitness-Noord afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.
5.2 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste of tweede week van de eerste volledige maand.
5.3 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Sportschool Cardio Fitness-Noord het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Sportschool Cardio Fitness-Noord, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen 4 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Sportschool Cardio Fitness-Noord, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Sportschool Cardio Fitness-Noord rustende betalingsverplichting, dan is Sportschool Cardio Fitness-Noord gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betaling plichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Sportschool Cardio Fitness-Noord verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Sportschool Cardio Fitness-Noord het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.
5.4 De contributie dient via een automatische incasso voldaan te worden.
5.5 Indien lid voor 1-1-2024 een overeenkomst volledig vooruit heeft betaald, dan wordt het abonnement na de einddatum stilzwijgend verlengt via SEPA automatische incasso tegen hetzelfde tarief en is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
5.6 Alle huidige acties op abonnementen vervallen bij het omzetten van een abonnement.
5.7 Als er een nieuw lid wordt toegevoegd aan een lopend samen abonnement dan gaat het nieuwe lid een nieuw abonnement voor zichzelf aan per de datum van inschrijving. De ingangsdatum van de bestaande leden blijven ongewijzigd.
5.8 Als er één of meerdere familieleden opzeggen bij een samen abonnement waardoor er 1 lid in het samen abonnement overblijft, wordt het abonnement automatisch omgezet naar het tarief van een 1-jarig all-in abonnement met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 6: FACILITEITEN
6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sportschool Cardio Fitness-Noord aanbiedt.
6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Sportschool Cardio Fitness-Noord het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Sportschool Cardio Fitness-Noord is het lid persoonlijk aansprakelijk.
6.4 Sportschool Cardio Fitness-Noord behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. De laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Sportschool Cardio Fitness-Noord, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Sportschool Cardio Fitness-Noord het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.
6.6 Kinderen tussen 3 en 12 jaar mogen alleen meedoen aan de kinderlessen. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen fitnessen maar alleen onder begeleiding van iemand van 18 jaar of ouder. Er mogen maximaal 2 kinderen van 13/14 jaar sporten met 1 begeleider van 18 jaar of ouder. Vanaf 15 jaar mag je zelfstandig sporten bij Cardio Fitness-Noord.
6.7 Door ondertekening van het online inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.
6.8 Bij diefstal zal het lid de toegang tot Cardio Fitness-Noord met onmiddellijke ingang ontzegd worden. Tevens wordt er aangifte bij de politie gedaan en een boete van € 181- in rekening gebracht. De contributie zal moeten worden doorbetaald tot het einde van het contract en het lid ontvangt geen restitutie.
6.9 De aangeboden groepslessen kunnen per vestiging verschillend zijn. Het enkel verschil in aanbod geeft het lid geen aanspraak op geheel of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst. Cardio Fitness-Noord kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, openingstijden, lesrooster en programma’s. Groepslessen gaan alleen door als er minimaal 2 deelnemers zijn.
6.10 Bij misbruik van de QR-code, bijvoorbeeld door iemand anders naar binnen te scannen, staat een boete van € 150,00 en wordt het desbetreffende lid meteen uitgeschreven.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Sportschool Cardio Fitness-Noord sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Sportschool Cardio Fitness-Noord.
7.2 Het lid vrijwaart terzake Sportschool Cardio Fitness-Noord voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Sportschool Cardio Fitness-Noord terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERMACHT/PANDEMIE
8.1 Als Cardio Fitness-Noord door overmacht/pandemie moet sluiten dan blijft lid betaling plichtig tot het einde van het contract.

Artikel 9 : 24 UUR VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
9.1 De club wordt 24/7 bewaakt met behulp van videocamera’s.
9.2 Het lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelder kan de club de kosten daarvan op het lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.
9.3 In het bijzonder moeten leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de club op bepaalde tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
9.4 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laat vergezellen door een ander lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren niet toegestaan.
9.5 Leden tot en met 17 jaar mogen uitsluitend trainen in bemande uren.
9.6 Het dragen van een pet of capuchon is niet toegestaan tijdens onbemande uren in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
9.7 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren. Als dit beleid wordt geschonden dan wordt de overeenkomst met het lid beëindigt. In dat geval is het lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.
9.8 Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de club.
9.9 Aanstootgevend beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparaten, het gebruik van alcohol, of illegale middelen en roken is in de club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst.
9.10 Het maken van foto’s en video’s van andere leden is niet toegestaan in elke ruimte van de club.

Artikel 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Cardio Fitness-Noord gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: WIJZIGINGSBEDING
11.1 Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken.